• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Wednesday 18 March 2015

"ရာဇဘိေသခသဿိင္မန္ဟံသာဝတ႘-အၥာသဝ္နဲသုႝ"အၾကာလိက္တဿအ္မန္ဂၜဳိက္ဂၜာဲဆုႝဂဗလဝ္တုဲလိက္တဿအ္မန္ပရပထုံ(ဍဳင္ေသံ)ခ်ဴပုတ္လဝ္ပႜဲသကၠရာဇ္ေအဒ႘၅-၆ဗြဝ္ကၜံသှာံဂွ္အာယုက္ေဇှာ္အိုတ္၊သာ္ဝြံတၜပညာတံသၸစဿတ္သမၲီလဝ္အိုတ္ရ။ပႜဲသကၠရာဇ္ဂွ္ဒဒွ္မန္တံခ်ဴလိက္ဗွ္လိက္ေလပ္ဒဿံင္နကုႝလိက္တဿအ္ပရပထုံဂြံတီေကတ္ရ။ကၜာဟြံဂြံစိုပ္သကၠရာဇ္ဂွ္ဏီေကာန္ဂကူမန္တံကလိဂြံလဝ္လိက္တုဲဒဿံင္ရသာ္ဝြံဟုီဂးမာန္ရ။ပတိုန္သံဃယနအလန္တတိယတုဲပႜဲသကၠရာဇ္ဘ႘သ႘၄-ဗြဝ္ကၜံကၜာဟြံအိုတ္သြက္ဂြံပၲန္သာသနာပႜဲရးေဒသသုဝဏၰဘုံေသာဏေထရ္ေကုာံဥတၲရေထရ္ေထရ္ၐါဇကုကႛစိုပ္ကၜဳင္ဍဳင္သဓုီရ။
ဆက္ဗွ္အာ>>>more

1 comment:

အမ်မြာယ်ဆာန် said...

လိက်အုပ်ဏအ် ဗီုဂွံတံၚ်ကေတ်ရော

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary