• မိက္ဂြံတီအာဲ ဂၜာဲရံင္ဝင္အတိက္ ဝင္အတိက္ဟြံရံင္ ဆီျပံင္ဒွ္ဍိက္

Saturday 12 December 2015

"သၜပတ္နာန"                         ၁။သၜပတ္နာန-၁

                         ၂။သၜပတ္နာန-၂

                         ၃။သၜပတ္နာန-၃

                         ၄။သၜပတ္နာန-၄

                         ၅။သၜပတ္နာန-၅

                         ၆။သၜပတ္နာန-၆

                         ၇။သၜပတ္နာန-၇

                         ၈။သၜပတ္နာန-၈

                         ၉။သၜပတ္နာန-၉

                         ၁၀။သၜပတ္နာန-၁၀

                         ၁၁။သၜပတ္နာန-၁၁

                         ၁၂။သၜပတ္နာန-၁၂

                         ၁၃။သၜပတ္နာန-၁၃

                         ၁၄။သၜပတ္နာန-၁၄
                       
                        ၁၅။သၜပတ္နာန-၁၅

"သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ"                         ၁။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၁

                         ၂။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၂

                         ၃။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၃

                         ၄။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၄
                        
                         ၅။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၅

                         ၆။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၆

                         ၇။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၇

                         ၈။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၈
                        
                         ၉။သၜပတ္ပရိတၲဒြာဒႆ-၉

"တရာဲမဟာဝဂၢ"
                         ၁။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁

                         ၂။တရာဲမဟာဝဂၢ-၂

                         ၃။တရာဲမဟာဝဂၢ-၃

                         ၄။တရာဲမဟာဝဂၢ-၄

                         ၅။တရာဲမဟာဝဂၢ-၅

                         ၆။တရာဲမဟာဝဂၢ-၆

                         ၇။တရာဲမဟာဝဂၢ-၇

                         ၈။တရာဲမဟာဝဂၢ-၈

                         ၉။တရာဲမဟာဝဂၢ-၉

                         ၁၀။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၀

                         ၁၁။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၁

                         ၁၂။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၂

                         ၁၃။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၃

                         ၁၄။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၄
                        
                         ၁၅။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၅

                         ၁၆။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၆

                         ၁၇။တရာဲမဟာဝဂၢ-၁၇

"ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ"                         ၁။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁

                         ၂။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂

                         ၃။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၃

                         ၄။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၄

                         ၅။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၅

                         ၆။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၆

                         ၇။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၇

                         ၈။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၈

                         ၉။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၉

                         ၁၀။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၀

                         ၁၁။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၁

                         ၁၂။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၂

                         ၁၃။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၃

                         ၁၄။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၄

                         ၁၅။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၅

                         ၁၆။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၆

                         ၁၇။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၇

                         ၁၈။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၈

                         ၁၉။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၁၉

                         ၂၀။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၀

                        ၂၁။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၁

                        ၂၂။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၂

                        ၂၃။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၃

                        ၂၄။ပါဠိသာမႏၲဟသာဒိကအထၴကထာ-၂၄

"ပါဠိပညာသဇာတ္"                         ၁။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁

                        ၂။ပါဠိပညာသဇာတ္-၂

                        ၃။ပါဠိပညာသဇာတ္-၃

                        ၄။ပါဠိပညာသဇာတ္-၄

                        ၅။ပါဠိပညာသဇာတ္-၅

                        ၆။ပါဠိပညာသဇာတ္-၆

                        ၇။ပါဠိပညာသဇာတ္-၇

                        ၈။ပါဠိပညာသဇာတ္-၈

                        ၉။ပါဠိပညာသဇာတ္-၉

                        ၁၀။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၀

                        ၁၁။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၁

                        ၁၂။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၂

                        ၁၃။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၃

                        ၁၄။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၄

                        ၁၅။ပါဠိပညာသဇာတ္-၁၅

"တင္္အာတ္မိက္ & လေလာင္တရး"

>>>ညးတၜပညာ "တၜမူ"လိက္တအ္ ၾသဝ္ကုႝအေခါင္ ကၜိဳဟ္ေကတ္လၲဴဂေကာံပု႙ညိအဵ။

>>>ညးႏြံပဿိက္ သဿိက္မိက္ဂြံကုႝကသပ္္၊ လညာတ္၊ ပၚပဲါ၊ လၲဴဂေကာံပု႙ႏြံမၢး ပလံင္နင္ကုႝ email ဟြံေသင္ေတွ္ တက္နင္မဂှန္စက္ သဿဝ္ဏအ္အိုတ္ညိ။
တင္ဂုဏ္ရအဵ။

ဍဳင္ေဇှာ္နိဗၺာန္ ၃၁ ဘုံ

မိက္ဂြံဗႝုဇဿာပ္ post တဿိတုိန္မၢး တက္စုတ္ Email မှးညိ။

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ဗ႘ဒ႘ယိုဝ္ဂမၜဳိင္

ခ်ဴထၞးကုႝလညာတ္ညိအဵ

သြက္ဂကူမန္

ေကာန္ဂကူမန္ပုိယ္ဖအုိတ္ ႏြံပဿိက္ မိက္ေသၢာံပတုိန္ Window ပႜဲ ကမ္ပ်ဴတာတဿိမၢး ေကတ္အဆက္ကႝု အဲမာံအသးမာန္ရ။
FREE သဿးသဿး

ဂှန္စက္- 086 9525616
ညးႏြံပဿိက္မိက္ေသၢာံစုတ္လိက္မန္ဗဿာပႜဲဖုင္မပၲံကႝု(Iphone,Android)တအ္မၢး ေကတ္အဆက္မာန္အိုတ္ရ။ညးကၜဳင္ေဝင္ဂမၜဳိင္

 

Copyright © MonLibrary